Moderní podpěrný systém pro velká zatížení

Použitelný při výstavbě mostů, inženýrských i průmyslových staveb

Systémové zkoušky:

Zkoušky ŽB sloupků

Prototypové statické skúšky železobetónových stĺpov podperného systému TRECOL

Skúšobné laboratórium, SvF, ŽU Žilina
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

PROFICON, s.r.o.
J. Fándlyho 22, 010 01 Žilina

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D.
Ing. František Bahleda

Predmetom objednávky č. OBV15009 bola realizácia a vyhodnotenie statických prototypových skúšok železobetónových stĺpov podperného systému TRECOL od firmy LKM Consult, s.r.o., Brno. Testovanie prebiehalo v priestoroch skúšobného laboratória SvF, ŽU Žilina, pod vedením doc. Ing. M. Moravčíka, Ph.D. a Ing. F. Bahledu. Skúšky sa uskutočnili v dňoch 12. a 13.3.2015.

Cieľom skúšok je overenie jednak vstupných mechanických vlastností požitého vysokopevnostného betónu (pevnosť betónu fc a modul pružnosti Ec) ako aj samotnú statickú odolnosť nosného prvku stĺpov dĺžky 1,75m pri centrickom, ako aj excentrickom tlakovom namáhaní.

Záverom možno skonštatovať, že všetky statické skúšky vykonané na stĺpoch vzorkách stĺpov S1 – S3, splnili všetky skúšobné kritériá a predpokladané ciele skúšok.

Stĺpy S1 a S2 boli testované na centrický tlak ako aj na excentrický tlak s max. počiatočnou excentricitou 20mm. Zaťažovanie prebiehalo v postupných prírastkových krokoch až do úrovne predpokladaných prevádzkových zaťažení na 1 stĺp, v hodnote 900kN pre centrický tlak (pri výrobnej imperfekcii nameranej do cca 3mm), a 750kN pre excentrický tlak pričom stĺpy boli po ich odľahčení zaťažené aj opätovne na hodnotu 500kN s identickým priebehom. Vyššie uvedené grafy priebehu pomerných pretvorení potvrdili v plnej miere statickú odolnosť stĺpov, ako aj výpočtové predpoklady chovania prvku na danej úrovni zaťaženia.

Stĺp S3 bol testovaný postupnými prírastkovými krokmi až do porušenia v centrickom tlaku, ktoré nastalo na úrovni až okolo 2.720kN, teda v úrovni teoreticky predpokladaných hodnôt. Porušenie nastalo v priereze pod hlavou stĺpa v režime explozívneho rozdrvenia tlačeného betónu, typickým pre prvky z vysokopevnostného betónu. Teda nenastalo v predpokladanom strednom priereze stĺpa, kritickom z pohľadu ohybových momentov, resp. excentricity 2. rádu, ale rozhodol lokálne najslabší prierez. Prvotným iniciátorom porušenia bolo podľa všetkého lokálne oslabenie prierezu osadením plastových úchytov na výstuž, ktoré sa našli v porušenom priereze.